Pravidla hry: Porovnání verzí

Z Forge of Empires - Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
m (Ondrej přesunul stránku Rules na Pravidla hry)
 
Řádka 3: Řádka 3:
  
  
===One account per player===
+
===§ 1 Jeden účet pro jednoho hráče===
Each player may have only one account per world. Each account may have only one user and may not be logged into or played by any other player.<br />
+
Každý hráč může mít jeden účet na jednom herním světě. Každý účet může mít pouze jednoho vlastníka a je zakázáno se přihlašovat na cizím účtu nebo hrát za jakoukoliv jinou osobu.
Sharing your password with another person is forbidden.<br />
+
Sdílení hesla s jinou osobou je přísně zakázáno.
Knowing, storing, or asking passwords for other players’ accounts is forbidden. If another player
+
Znalost, ukládání nebo získávání hesel od účtů jiných hráčů je zakázáno. Pokud Vám jiný hráč sdělí své heslo, musíte jej vždy nahlásit herní podpoře. <br />
sends you their password, you must always report them. <br />
+
<FONT size="2">''Příklady:''<br />
<FONT size="2">''Examples:''<br />
+
- Je zakázáno vytvářet více herních účtů na jednom světě, ať už je k tomu důvod jakýkoliv.<br />
- It is forbidden to create multiple accounts on a single world for any reason.<br />
+
- Je povoleno hrát pod stejným účtem na více světech.<br />
- It is allowed to use the same account to play on multiple worlds.<br />
+
- Je povoleno hrát Forge of Empires pod více účty, ale nikdy na stejném světě.<br />
- It is allowed to use multiple accounts to play Forge of Empires but never on the same world.<br />
+
- Nesmíte přistupovat (nebo mít přístup) k jakémukoliv účtu, který Vám nepatří a to na jakémkoliv světě.<br />
- You may not access (or have access to) any account that does not belong to you, on any world.<br />
+
- Je zakázáno hrát za jiného hráče, pokud je dočasně pryč, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.<br />
- It is forbidden to play for another player if they are temporarily away, or for any other reason.<br />
+
- Je přísně zakázáno vynucovat si přístup na cizí účet nebo ho získat nějakým podvodem či trikem.<br />
- It is forbidden to force entry into an account or attempt to trick another player into giving you their login information.<br />
+
- Je zakázáno zjišťovat přihlašovací údaje jiných hráčů.<br />
- It is forbidden to ask another player for their login information.<br /></FONT>
+
</FONT>
  
===Sharing a device and/or internet connection===
+
===§ 2 Sdílení zařízení nebo internetového připojení===
It is allowed for two or more players to use the same computer and/or internet connection, provided each player only controls the actions of his/her account (please contact Support to make them aware).<br />
+
Je povoleno, aby dva nebo více hráčů sdílelo stejný počítač nebo internetové připojení, a to za předpokladu, že každý z nich ovládá jen a pouze svůj účet. V takovém případě kontaktujte herní podporu a nahlaste sdílení zařízení, nebo internetového připojení.<br />
<FONT size="2">''Examples:''<br />
+
<FONT size="2">''Příklady:''<br />
- It is allowed for you and your brother to each have your own account on Forge of Empires provided that you both only have access to your own account.<br />
+
- Je povoleno, aby dva bratři, žijící ve stejné domácnosti, měli každý svůj účet a to za předpokladu, že každý z nich má přístup pouze ke svému účtu.<br />
- It is allowed to login at your work or school provided that only you have access to your account.<br /></FONT>
+
- Je povoleno přihlásit se do Forge of Empires z práce nebo ze školy, a to za předpokladu, že ke svému účtu máte přístup pouze Vy.<br /></FONT>
  
===Communication===
+
===§ 3 Komunikace===
InnoGames does not accept any publications that the Forge of Empires Team considers illegal,
+
InnoGames netoleruje žádnou komunikaci, kterou tým Forge of Empires považuje za nezákonnou, urážlivou, výhružnou, hanlivou, agresivní, sexuálně explicitní, pornografickou (zahrnující, ale nelimitující pouze na kresby a animace), politicky extrémní, nábožensky fanatickou, ohrožující dospívající, rasistickou, zlehčující zneužívání drog nebo alkoholu nebo podporující užívání zmíněných látek nebo v jakémkoliv směru nevhodnou. Sdílení odkazů na takový obsah je také zakázáno.
insulting, offensive, threatening, abusive, real-life-aggressive, sexually explicit, pornographic
+
Spamování hráčů ve hře nebo na chatu je obtěžující a nebude tolerováno.
(including, but not limited to drawings and animations), politically extreme, religiously fanatic,
+
Vydávat se za člena herní podpory nebo jeho známého za účelem získání nějaké výhody je přísně zakázáno. <br />
endangering youth, racist, playing down the use of illegal drugs or alcohol, or promoting the use of said substances or in any way inappropriate. Posting links to such content is also not allowed.<br />
+
<FONT size="2">''Příklady:''<br />
Spamming other players with in-game mails or chat messages is abusive and will not be tolerated.<br />
+
- Je zakázáno používat nevhodné herní jméno.
It is against the rules to impersonate any staff member or suggest acquaintances with them in order to force any kind of behavior.<br />
+
<br />
<FONT size="2">''Examples:''<br />
+
- Je zakázáno propagovat konkurenční hry, zasílat nevhodný obsah nebo odkazy na něj, zasílat odkazy na stránky, které nabízejí peněžní výdělek nebo zasílat odkazy na jiné hry.
- It is forbidden to use inappropriate names,<br />
+
<br />
- It is forbidden to advertise competitors' games, post inappropriate content or links to such, post links to moneymaking sites or links to competitors' games. <br />
+
- Je dovoleno označit hráče jako „začátečník“ a kritizovat jeho způsob hry, za podmínky užití vhodného slovníku.
- It is allowed to refer to a player as a noob or to criticize their way of playing using appropriate
+
<br />
language.<br />
+
- Výhružky jsou povoleny pouze, pokud se vztahují ke hře a ne k reálnému životu. Například můžete hráči vyhrožovat, že napadnete a vyrabujete jeho město, pokud Vám nedá body výzkumu. Avšak není povoleno vyhrožovat, že si někoho najdete a zbijete jej, pokud Vám nedá body výzkumu.
- Threats are only allowed when they relate to the game and not real life. For example, saying that you will attack someone with your units if he does not give you Forge Points is allowed. However, it is not allowed to say that you will find someone and beat him up if he does not give you Forge Points.<br />
+
<br />
- Using only capital letters, or spamming the same message repeatedly in the chat room is not
+
- Není povoleno psaní pomocí pouze velkých písmen nebo spamování chatu stejnou zprávou.
permitted as it is poor chat etiquette.<br />
+
<br />
- We ask players to not use account names that include whole e-mail addresses, full names or
+
- Žádáme hráče, aby nepoužívali názvy účtů, které zahrnují celé e-mailové adresy, úplná jména nebo telefonní čísla a to v zájmu Vaší bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
telephone numbers, for player safety and safety of personal data.<br />
+
<br />
- Encouraging other players to break rules is forbidden.<br /></FONT>
+
- Nabádání jiných hráčů k porušení pravidel je zakázáno.
 +
<br /></FONT>
  
===Language===
+
===§ 4 Jazyky===
This Forge of Empires server is an English game. The use of other languages in the game is
+
Toto je česká verze hry Forge of Empires. Použití jiných jazyků než češtiny a slovenštiny je ve hře zakázáno.
forbidden. This means all communication and all publications must be in English.<br />
+
To znamená, že všechny profily, zprávy nebo příspěvky na fóru i ve hře musí být v českém nebo slovenském jazyku.
A short phrase or a universally known saying in another language is permitted, provided that this is translated to English either directly following or preceding it. It is not necessary to translate proper names.<br />
+
Je povoleno použít krátkou frázi v cizím jazyce za předpokladu, že bude buď okamžitě před, nebo po této frázi uveřejněn smysluplný český či slovenský překlad. Jména není nutno překládat.
Support requests must also be created in understandable English, otherwise an answer might be not be given.<br />
+
Stejně tak dotazy určené herní podpoře musí být napsané v (alespoň srozumitelné) češtině, jinak nejsme schopni problému porozumět, natož jej vyřešit.<br />
  
===Transfer of accounts and Diamonds===
+
===§ 5 Převod účtů a diamantů===
It is not allowed to play accounts for commercial purposes. It is not allowed to sell, buy, trade or offer accounts in exchange for Diamonds or any other benefit.<br />
+
Není dovoleno hrát účet pro komerční účely. Není dovoleno prodávat, kupovat nebo nabízet účty nebo jejich části výměnou za diamanty nebo za jakýkoliv jiný prospěch ve hře nebo mimo ni.
It is not allowed to exchange in-game items (e.g. goods, Forge Points etc.) for Diamonds or outside benefits (such as money, vouchers etc.).<br />
+
Není dovolena výměna herních komodit (například zboží či výzkumných bodů atp.) za diamanty nebo mimoherní benefity (jako například vouchery, peníze atp.).
An account can be transferred for free to another person. A prior express approval from the Support team must be given.<br />
+
Účet je možno zdarma převést na jiného hráče. Předchozí povolení od herní podpory je nutností!
Diamonds may only be used by the account that bought them. Transferring Diamonds to another
+
Diamanty mohou být použity pouze účtem, který je zakoupil. Převod diamantů mezi účty není možný.<br />
account is not possible.<br />
 
  
===Bots and scripts===
+
===§ 6 Boti a skripty===
It is strictly forbidden to use bots or scripts.<br />
+
Je přísně zakázáno používat boty a skripty. <br />
<FONT size="2">''Examples:''<br />
+
<FONT size="2">''Příklady:''<br />
- It is strictly forbidden to use bots or scripts that automatically collect your resources.<br />
+
- Je zakázáno použít boty nebo skripty, které automaticky sbírají výrobu.<br />
- It is not allowed to use click-bots or scripts that minimize your manual clicks.<br />
+
- Je zakázáno používat skripty nebo nástroje, které minimalizují počet manuálních kliknutí.<br />
- You may not use programs that mimic premium features or provide an unfair advantage.<br /></FONT>
+
- Je přísně zakázáno používat nástroje, které napodobují prémiové výhody nebo poskytují nespravedlivou výhodu.<br /></FONT>
  
===Bugs===
+
===§ 7 Herní chyby===
Each player is required to report serious errors immediately to the Forge of Empires Team. A player is not allowed to knowingly take advantage of bugs.<br />
+
Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit závažné chyby ve hře herní podpoře. Úmyslné využívání chyb k získání výhod je zakázáno.
If you notice that a player is abusing a bug in the game you must report him.<br />
+
Pokud si povšimnete, že jiný hráč zneužívá herní chyby, musíte jej nahlásit.
If you notice a spelling error or typo, you are not obligated to report it, however you are encouraged to do so for the improvement of the game.<br />
+
Pokud hráč zjistí gramatické, pravopisné či typografické chyby v textu, nemá povinnost je hlásit. Nicméně za hlášení tohoto typu jsme rádi, jelikož vedou ke zlepšení hry.<br />
  
===Pushing===
+
===§ 8 Podpůrné účty===
Operating a push account or knowingly benefiting from it is forbidden. A push account is an account that is mainly used to help another account while neglecting other parts of the game. This means that it is not allowed to use an account solely for the purpose of helping another account grow, or to knowingly receive benefits or any kind of support from such account. <br />
+
Je zakázáno spravování nebo vědomé využívání podpůrného účtu. Podpůrný účet je účet, který je využíván hlavně pro podporu jiných účtů, zatímco zanedbává jiné části hry. To znamená, že není povoleno ovládat účet pouze za účelem podpory jiných účtů nebo takovou podporu přijímat.
Trades in any form (goods, Forge Points, etc.) that involve multiple worlds are forbidden.<br />
+
Obchody (zboží, výzkumné body atp.) přesahující hranice jednotlivých světů jsou zakázány.<br />
  
===Miscellaneous===
+
===§ 9 Ostatní===
Please treat other Forge of Empires Community members with respect. Following the rules helps to create a fun and fair environment for everyone.<br />
+
Očekává se, že každý hráč se bude chovat uctivě k ostatním hráčům a členům FoE týmu. To znamená dodržování herních pravidel a vytváření zábavného a spravedlivého prostředí pro ostatní hráče.
The Community Management of the International version of Forge of Empires are the final arbiters of any rules dispute. Their interpretation of these rules is final.<br />
+
Administrátoři Forge of Empires pro Českou republiku jsou konečnou instancí pro veškeré spory. Jejich výklad herních pravidel je dále nezvratný.
Forge of Empires Team reserves the right to exclude anyone from the game. Bans can be appealed via the Support System.<br />
+
FoE tým si vyhrazuje právo vyloučit kohokoli ze hry. Hráči mají právo na odvolání proti zablokování prostřednictvím systému herní podpory.
Please be aware that in-game items can be removed from an account as a punishment, and that
+
Jako trest za provinění ve hře Vám mohou být smazané jakékoliv herní předměty (speciální budovy, velkolepé budovy atp.).
Diamonds aren't refunded to players who are banned for breaking our rules.<br />
+
Diamanty nejsou nahrazeny hráčům, kteří byli zablokováni pro porušení pravidel.
If you believe someone is breaking the rules, you can contact the Support Team.<br />
+
Pokud narazíte na hráče, o kterém se domníváte, že porušuje herní pravidla, můžete kontaktovat herní podporu. Vědomě zneužívat toho, že jiný hráč porušuje pravidla, je přísně zakázáno. Pokud máte podezření, že váš účet profituje z toho, že jiný hráč porušuje pravidla, musíte tuto skutečnost nahlásit herní podpoře.
Knowingly benefiting from another player breaking the rules is prohibited. If you think you have
+
Není povoleno chovat se nevhodně k herní podpoře nebo zneužívat systém herní podpory.
benefited from a breach of rules, you must report this.<br />
+
Tato pravidla mohou být v duchu fair-play změněna nebo různým případům přizpůsobena.
It is not allowed to mistreat the Support Team or abuse the Support system.<br />
 
These rules can be adapted to different cases in the interests of maintaining fair play within the
 
game.<br />
 
  
===Account deletion===
+
===§ 10 Smazání herního účtu===
Game accounts may be deleted after 30 days of inactivity. Please note that any Diamonds left on the account will remain on the master account and will not be deleted, unless a complete account
+
Herní účty můžou být po 30 dnech neaktivity smazané. Všechny diamanty, které na herním účtu zůstanou, jsou vázané na hlavní účet, a uživatel o ně tedy nepřijde, dokud nepožádá o kompletní smazání celého účtu.<br />
deletion has been requested.<br />
 
 
<br />
 
<br />
[https://en0.forgeofempires.com/page/the_game/rules '''Rules last revised: 01.09.2015''']
+
[https://cz0.forgeofempires.com/page/the_game/rules/ '''Pravidla naposledy zrevidována: 7.9.2015''']

Aktuální verze z 7. 10. 2016, 20:36

Inno foe.jpg


§ 1 Jeden účet pro jednoho hráče

Každý hráč může mít jeden účet na jednom herním světě. Každý účet může mít pouze jednoho vlastníka a je zakázáno se přihlašovat na cizím účtu nebo hrát za jakoukoliv jinou osobu. Sdílení hesla s jinou osobou je přísně zakázáno. Znalost, ukládání nebo získávání hesel od účtů jiných hráčů je zakázáno. Pokud Vám jiný hráč sdělí své heslo, musíte jej vždy nahlásit herní podpoře.
Příklady:
- Je zakázáno vytvářet více herních účtů na jednom světě, ať už je k tomu důvod jakýkoliv.
- Je povoleno hrát pod stejným účtem na více světech.
- Je povoleno hrát Forge of Empires pod více účty, ale nikdy na stejném světě.
- Nesmíte přistupovat (nebo mít přístup) k jakémukoliv účtu, který Vám nepatří a to na jakémkoliv světě.
- Je zakázáno hrát za jiného hráče, pokud je dočasně pryč, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.
- Je přísně zakázáno vynucovat si přístup na cizí účet nebo ho získat nějakým podvodem či trikem.
- Je zakázáno zjišťovat přihlašovací údaje jiných hráčů.

§ 2 Sdílení zařízení nebo internetového připojení

Je povoleno, aby dva nebo více hráčů sdílelo stejný počítač nebo internetové připojení, a to za předpokladu, že každý z nich ovládá jen a pouze svůj účet. V takovém případě kontaktujte herní podporu a nahlaste sdílení zařízení, nebo internetového připojení.
Příklady:
- Je povoleno, aby dva bratři, žijící ve stejné domácnosti, měli každý svůj účet a to za předpokladu, že každý z nich má přístup pouze ke svému účtu.
- Je povoleno přihlásit se do Forge of Empires z práce nebo ze školy, a to za předpokladu, že ke svému účtu máte přístup pouze Vy.

§ 3 Komunikace

InnoGames netoleruje žádnou komunikaci, kterou tým Forge of Empires považuje za nezákonnou, urážlivou, výhružnou, hanlivou, agresivní, sexuálně explicitní, pornografickou (zahrnující, ale nelimitující pouze na kresby a animace), politicky extrémní, nábožensky fanatickou, ohrožující dospívající, rasistickou, zlehčující zneužívání drog nebo alkoholu nebo podporující užívání zmíněných látek nebo v jakémkoliv směru nevhodnou. Sdílení odkazů na takový obsah je také zakázáno. Spamování hráčů ve hře nebo na chatu je obtěžující a nebude tolerováno. Vydávat se za člena herní podpory nebo jeho známého za účelem získání nějaké výhody je přísně zakázáno.
Příklady:
- Je zakázáno používat nevhodné herní jméno.
- Je zakázáno propagovat konkurenční hry, zasílat nevhodný obsah nebo odkazy na něj, zasílat odkazy na stránky, které nabízejí peněžní výdělek nebo zasílat odkazy na jiné hry.
- Je dovoleno označit hráče jako „začátečník“ a kritizovat jeho způsob hry, za podmínky užití vhodného slovníku.
- Výhružky jsou povoleny pouze, pokud se vztahují ke hře a ne k reálnému životu. Například můžete hráči vyhrožovat, že napadnete a vyrabujete jeho město, pokud Vám nedá body výzkumu. Avšak není povoleno vyhrožovat, že si někoho najdete a zbijete jej, pokud Vám nedá body výzkumu.
- Není povoleno psaní pomocí pouze velkých písmen nebo spamování chatu stejnou zprávou.
- Žádáme hráče, aby nepoužívali názvy účtů, které zahrnují celé e-mailové adresy, úplná jména nebo telefonní čísla a to v zájmu Vaší bezpečnosti a ochrany osobních údajů.
- Nabádání jiných hráčů k porušení pravidel je zakázáno.

§ 4 Jazyky

Toto je česká verze hry Forge of Empires. Použití jiných jazyků než češtiny a slovenštiny je ve hře zakázáno. To znamená, že všechny profily, zprávy nebo příspěvky na fóru i ve hře musí být v českém nebo slovenském jazyku. Je povoleno použít krátkou frázi v cizím jazyce za předpokladu, že bude buď okamžitě před, nebo po této frázi uveřejněn smysluplný český či slovenský překlad. Jména není nutno překládat. Stejně tak dotazy určené herní podpoře musí být napsané v (alespoň srozumitelné) češtině, jinak nejsme schopni problému porozumět, natož jej vyřešit.

§ 5 Převod účtů a diamantů

Není dovoleno hrát účet pro komerční účely. Není dovoleno prodávat, kupovat nebo nabízet účty nebo jejich části výměnou za diamanty nebo za jakýkoliv jiný prospěch ve hře nebo mimo ni. Není dovolena výměna herních komodit (například zboží či výzkumných bodů atp.) za diamanty nebo mimoherní benefity (jako například vouchery, peníze atp.). Účet je možno zdarma převést na jiného hráče. Předchozí povolení od herní podpory je nutností! Diamanty mohou být použity pouze účtem, který je zakoupil. Převod diamantů mezi účty není možný.

§ 6 Boti a skripty

Je přísně zakázáno používat boty a skripty.
Příklady:
- Je zakázáno použít boty nebo skripty, které automaticky sbírají výrobu.
- Je zakázáno používat skripty nebo nástroje, které minimalizují počet manuálních kliknutí.
- Je přísně zakázáno používat nástroje, které napodobují prémiové výhody nebo poskytují nespravedlivou výhodu.

§ 7 Herní chyby

Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit závažné chyby ve hře herní podpoře. Úmyslné využívání chyb k získání výhod je zakázáno. Pokud si povšimnete, že jiný hráč zneužívá herní chyby, musíte jej nahlásit. Pokud hráč zjistí gramatické, pravopisné či typografické chyby v textu, nemá povinnost je hlásit. Nicméně za hlášení tohoto typu jsme rádi, jelikož vedou ke zlepšení hry.

§ 8 Podpůrné účty

Je zakázáno spravování nebo vědomé využívání podpůrného účtu. Podpůrný účet je účet, který je využíván hlavně pro podporu jiných účtů, zatímco zanedbává jiné části hry. To znamená, že není povoleno ovládat účet pouze za účelem podpory jiných účtů nebo takovou podporu přijímat. Obchody (zboží, výzkumné body atp.) přesahující hranice jednotlivých světů jsou zakázány.

§ 9 Ostatní

Očekává se, že každý hráč se bude chovat uctivě k ostatním hráčům a členům FoE týmu. To znamená dodržování herních pravidel a vytváření zábavného a spravedlivého prostředí pro ostatní hráče. Administrátoři Forge of Empires pro Českou republiku jsou konečnou instancí pro veškeré spory. Jejich výklad herních pravidel je dále nezvratný. FoE tým si vyhrazuje právo vyloučit kohokoli ze hry. Hráči mají právo na odvolání proti zablokování prostřednictvím systému herní podpory. Jako trest za provinění ve hře Vám mohou být smazané jakékoliv herní předměty (speciální budovy, velkolepé budovy atp.). Diamanty nejsou nahrazeny hráčům, kteří byli zablokováni pro porušení pravidel. Pokud narazíte na hráče, o kterém se domníváte, že porušuje herní pravidla, můžete kontaktovat herní podporu. Vědomě zneužívat toho, že jiný hráč porušuje pravidla, je přísně zakázáno. Pokud máte podezření, že váš účet profituje z toho, že jiný hráč porušuje pravidla, musíte tuto skutečnost nahlásit herní podpoře. Není povoleno chovat se nevhodně k herní podpoře nebo zneužívat systém herní podpory. Tato pravidla mohou být v duchu fair-play změněna nebo různým případům přizpůsobena.

§ 10 Smazání herního účtu

Herní účty můžou být po 30 dnech neaktivity smazané. Všechny diamanty, které na herním účtu zůstanou, jsou vázané na hlavní účet, a uživatel o ně tedy nepřijde, dokud nepožádá o kompletní smazání celého účtu.

Pravidla naposledy zrevidována: 7.9.2015